โ ด น ป ล ด พ ร้ อ ม 4 ข้ อ ห า

โดย: Monstaporn / 8 มกราคม 2565 - 10:09

หลังจากมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ ทหารเรือ เ ม า ก ร่ า ง เผยแพร่บนโลกออนไลน์ โดยอ้างว่าตนรู้จักกับคนใหญ่คนโต ข่ ม ขู่ ตำรวจและผู้อื่น มีหลักฐานออกมาเป็นคลิปวิดีโอสองคลิป คือคลิปที่สัตหีบและเอกมัย ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมานี้เอง มีรายงานว่า พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 14/2565 เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยรายละเอียดระบุว่า อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/16536 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2482

ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร มาตรา 4 ข้อ 2 และข้อ 12 กับคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 281/60 ลง 27 พฤษภาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ 1.43

ฉะนั้น จึงให้ปลด น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี ร.น. หมายเลขประจำตัว 1325801253 (พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการ เป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติ ชั่ ว อย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

ต่อมาในวันเดียวกัน ศาลมณฑลทหารบกที่ 14 ยังได้อนุมัติหมายจับ น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี ร.น. ตามที่ พ.ต.ท.ไพบูลย์ เลาหะนะวัฒน์ สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ร้องขอ ในความผิดฐาน ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่  ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษ ร้าย  ข่ ม ขื น ใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษ ร้าย และหมิ่นประมาท โดยข้อหาดังกล่าวมีอายุความ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564

แสดงความคิดเห็น