โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 24 : YSC2022 มอบทุนสนับสนุน โครงการการพัฒนาสูตรตำรับยาฯ

โดย: adminsr / 20 ธันวาคม 2564 - 22:16

 

โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 24 : YSC2022 มอบทุนสนับสนุน "โครงการการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจร” (สาขาเคมี)  ผู้พัฒนาโดย นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ ชั้น ม.4 เอกวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. เกริก ศักดิ์สุภาพ และนางสาวกานต์มณี สุขเกษม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) และ วิพากษ์โครงงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงงานสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC2022) ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนในรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ บนโลกเสมือนจริง เพื่อให้ผู้รับรางวัลได้มีส่วนร่วมการในเข้าร่วมพิธีได้มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)  ได้คัดเลือก”โครงการการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจร” ผู้พัฒนา นายศรัณยพงศ์ ธนนันท์โสภณ ชั้น ม.4 เอกวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. เกริก ศักดิ์สุภาพ และนางสาวกานต์มณี สุขเกษม โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 14 (สาขาเคมี) จากจำนวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 247 โครงงาน (ในพื้นที่ภาคกลาง)  

สำหรับผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบทุนสนับสนุนในการพัฒนาโครงงาน ทุนละ 3,000 บาท ในโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)  ที่ผ่านการคัดเลือกในส่วนภูมิภาค มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1279 โครงการ (เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ) วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการพัฒนาโครงงาน เพื่อให้ผู้พัฒนานำไปพัฒนาต่อยอดโครงงานให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงงานต่อไป

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น