ไ ด้ รั บ เ งิ น กั น ห รื อ ยั ง

โดย: Sandelle / 12 พฤศจิกายน 2564 - 14:54

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพ.ย. นี้ รับเติมเงินเข้าบัตรค่ารถไฟฟ้า-MRT-ขสมก.-ค่ารถทัวร์ 500 บาท เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเป็น เงินสำหรับซื้อสินค้า 700 หรือ 800 บาทต่อเดือน ที่จะมีการโอนเข้าบัตรฯการทุกเดือน ส่วนลดค่าก๊าซหุ้งต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าที่จะได้รับทุกเดือนตามเงื่อนไขการใช้งานแล้วนั้น ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนี้

 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสารรถขสมก. รถไฟฟ้าBTS รถไฟฟ้า MRT และแอพอร์ตเรียลลิ้งค์ 500 บาทต่อเดือน (เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น)
 • ใช้บัตรฯ จองตั๋วกับ บขส.

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจ่ายค่าตั๋วโดยสารได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ รวม 121 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อตั๋วโดยสารแก่ผู้ถือบัตร

สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่าโดยสารแต่ละประเภทนั้นผู้ถือบัตร สามารถดำเนินการได้ดังนี้

สำหรับเงื่อนไขของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิโดยสารรถของ บขส. มีดังนี้

 • 1.ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสารและต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น
 • 2.สามารถซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น
 • 3.สามารถเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
 • 4.สามารถใช้ร่วมกับสิทธิลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • 5.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • 6.สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร,เอกมัย,ถนนบรมราชชนนี) และที่ทำการสถานีเดินรถ บขส.ทั่วประเทศ จำนวน121 จุด เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิมเติ่ม โทร Call Center 1490

จ่ายค่ารถรถไฟฟ้าBTS ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำได้ดังนี้

นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องจำหน่วยตั๋วโดยสารได้ทุกสถานี แจ้งสถานีปลายทาง และรับโดยสาร

เงื่อนไขใช้บัตรสวัสดิการมีดังนี้

 • 1.ซื้อตั๋วโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบ สำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ
 • 2.เตรียมเงินเพื่อการเดินทางในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นต่ำ 16 บาท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถออกตั๋วโดยสารราคาต่ำสุด
 • 3.หากจำนวนเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสำหรับค่าโดยสาร เจ้าหน้าที่จะออกตั๋ว4.โดยสารในราคาต่ำสุด 16 บาท ให้และผู้โดยสารจะตองจ่ายค่าส่วนต่างด้วยเงินสด ที่สถานีปลายทาง
 • 5.ทังนี้ระบบรถไฟฟ้า BTS จะรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชัน2.0,2.5 และ 4.0 ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทและปริมณฑลเท่านั้น

จ่ายค่ารถเมล์ ขสมก. ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • 1.ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถชำระค่าบริการผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ที่พนักงานเก็บค่าโดยสารได้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา ขั้นตอนการใช้บริการมีดังนี้
 • 2.แจ้งจุดหมายปลายทางที่จะลง
 • 3.พนักงานระบุค่าโดยสาร
 • 4.แตะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เครื่อง EDC
 • 5.พนักงานแสดงการขำระค่าโดยสารเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถจ่ายค่าโดยสารได้เฉพาะรถบริการของขสมก.เท่านั้น ไม่รวมรถร่วมเอกชน

จ่ายค่ารถไฟฟ้าMRT ด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงื่อนไขดังนี้

 • 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welffare Card) (บัตรฯ) หมายถึง บัตรฯ ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่หน่วยงานกาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของบัตรฯ ท่าหนด
 • 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บัตรฯ สามารถใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ MRT สายสีน้ำเงิน และ สายสีม่วง ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในเขต 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ,นนทบุรี,ปทุมธานี ,พระนครศรีอยุธยา , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และ นครปฐม
 • 3. บัตรฯ ที่ใช้ในระบบรถไฟฟ้า MRT ต้องเป็นบัตรที่มี 2 ชิปการ์ด คือมีสัญลักษณ์แมงมุมบนหลังบัตร
 • 4. เริ่มใช้งานในระบบรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ในช่วงเวลาให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ประกาศในระบบรถไฟฟ้า MRT กำหนด
 • 5. สิทธิวงเงินคำโดยสารสำหรับ รถไฟฟ้า ในบัตรฯ เป็นค่าเริ่มต้น 500 บาท/คน/เดือน ไม่สามารถเติมมูลค่าที่ห้องออกบัตรโดยสาร หรือเครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ
 • (ค่าเริ่มต้นของจงเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด) ของระบบรถไฟฟ้า MRT ได้
 • 6 . สิทธิวงเงินค่าโดยสารในบัตรฯ ที่เป็นค่าเริ่มต้น จะถูกบันทึกลงในบัตรเมื่อแตะบัตรที่ประตู อัตโนมัติขาเข้าในระบบรถไฟฟ้า MRT ในวันที่ 1 ของทุกเดือน หรือ วันแรกที่มาใช้บริการของทุกเดือน
 • 7.สิทธิวงเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ในบัตรมีอายุการใช้งานถึง ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ไม่มีการสะสมสิทธิวงเงินคงเหลือที่มากกว่า 0 บาทไปยังเดือนถัดไป
 • 8.เมื่อมีการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT มูลค่าวงเงินในบัตรฯ จะถูกหักอัตโนมัติเป็นค่าโดยสารตามระยะทาง โดยใช้อัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไปที่ประกาศอยู่ ณ ขณะนั้น
 • 9. สิทธิวงเงินขั้นต่ำในบัตรที่สามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสีน้ำเงิน ได้ คือ 1 บาท
 • 10. สิทธิวงเงินในบัตรสามารถติดลบได้ 1 ครั้ง (ไม่เกิน-69 บาท)

ขอบคุณข้อมูลจาก : คมชัดลึก

แสดงความคิดเห็น