ญี่ปุ่น พบโรคอุบัติใหม่ เยโซ

โดย: Sandelle / 7 ตุลาคม 2564 - 14:06

นักวิจัยญี่ปุ่น ค้นพบไวรัสชนิดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิ ตมนุษยชาติ ภายหลังมีผู้ป่ วยเข้ารับการรักษาและพบไวรัสชนิดดังกล่าว สามารถแพร่สู่คนได้ เตรียมเฝ้าระวั ง!

 

ไวรัสตัวนี้มีชื่อเรียกว่า เยโซ แพร่ระบ าดจากการถูกเห็บกัด เมื่อเชื้อตัวนี้เข้าสู่ร่างกายแล้ว มันจะไปก่อกวนและลดปริมาณเม็ดเลือดขาว ซึ่งอั นต รายเพราะเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในส่วนต่างๆของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีอาการไข้ขึ้นประกอบกันด้วย โดยพบครั้งแรกในผู้ป่ว ยวัย 41 ปี ที่มีอาการไข้ขึ้นและปวดขา หลังไปเดินเขาที่ป่าในฮอกไกโดแล้วถูกเห็บกัดเมื่อปี 2019

 

แต่อาการไม่ได้รุ นแร งแต่อย่างใด ทั้งยังตรวจพบการติดเ ชื้อซึ่งมีพาหะเป็นเห็บ เป็นผลลบด้วย จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้หลังรักษาเสร็จสิ้น แต่ไม่นานก็มีคนไข้อีกรายมารับการรักษาพร้อมอาการเดียวกันนี้ในปีถัดมา ทำให้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ร่วมกับ ดร.เคย์ตะ มัทสึโนะ นักไวรัสวิทยา จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมโรคจากสัตว์สู่คนของมหาวิทยาลัย

 

ได้นำตัวอย่างเลือดของคนไข้ทั้งสอง มาวิเคราะห์ทางพันธุกรรม กระทั่งพบว่ามีไวรัสตัวใหม่นี้ในตัวอย่างเลื อดทั้งสอง และได้ทำการวิจัยต่อจนสามารถสืบต้นตอได้ว่า เมื่อปี 2014 มีตัวอย่างเลือดของคนไข้กว่า 5 คนที่มีไวรัสตัวนี้ และทุกคนมีอาการไข้ขึ้น เกล็ดเลื อดลดต่ำ เม็ดเลือ ดขาวทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่ยังไม่พบรายงานการเสี ยชี วิ ตจากไวรัสตัวนี้แต่อย่างใด

 

แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว ดร.มัทสึโนะได้กล่าวเตือนว่าไม่ควรปล่อยข้ามไปกับไวรัสตัวนี้ และจำเป็นต้องยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ ให้มีการศึกษาวิจัยไวรัสตัวนี้อย่างกว้างขวางต่อไป ไม่เพียงแต่ในฮอกไกโดเท่านั้น "ทุกๆเคสคนไข้ที่ได้รับไวรัส เยโซ ไป ยังไม่ปรากฏรายงานการเสียชีวิต แต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเชื้อตัวนี้อาจจะไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่ในฮอกไกโดอย่างแน่นอน เพราะงั้นเราต้องเร่งศึกษาวิจัยการแพร่ระบาดของมันอย่างด่วน" ดร.มัทสึโนะกล่าว

แสดงความคิดเห็น