เปิดเงินเดือน พันโท หนุน ศันสนาคม นั่ง ผอ.กองสลากฯคนใหม่

โดย: wolverine / 21 กรกฏาคม 2564 - 11:06

เมื่อวันที่20ก.ค.64 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เรื่องการแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งตั้ง พันโท หนุน ศันสนาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ในอัตรา เงินเดือน 280,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งนี้ ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ กค. ได้ให้ความเห็นชอบไว้

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ในส่วนของทางเฟซบุ๊ค วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร ได้เผยว่า “ครม.”มีมติ ตั้ง” เสธ.หนุน ศันสนาคม” น้องเลิฟ “บิ๊กแดง” เป็น ผอ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามคาด หลังลาออก จากทหาร ที่เติบโต จาก ร.11 รอ. มาทำงาน กองสลากฯ ตั้งแต่ ยุค “บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์” เป็นประธานบอร์ดฯ และเติบโต จนเป็น รองผอ.กองสลากฯ

แสดงความคิดเห็น